Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Alımları

645tarim-koyPersonel alımlarına ilişkin bir başka sevindirici haberde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan geldi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yeni Mühendis ve Veteriner Hekim alımı yapacağını duyurdu. KPSS 2009/5 yerleştirme işlemlerine göre sözleşmeli olarak alınacak olan mühendis ve veteriner hekim sayısı şuanda net olarak bilinmiyor. Tarım ve Köy işlerinde çalışmak isteyen personel adaylarının Bakanlık tarafından duyurulan ilanı dikkatli bir şekilde okuması gerekmektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan ilan ve duyurular şu şekilde:

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28 – 29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (2008 – KPSS LİSANS) sonuçlarına göre, Bakanlık taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde İl/İlçelerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekim alınacaktır.

1) SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKLERDE ARANILACAK GENEL ŞARTLAR

a) Ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartlara haiz olmak.
b) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki Genel ve Özel şartlar kenar başlıklı “A) Genel şartlar başlığı altında düzenlenen (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen  şartlara haiz olmak.
c) Sağlık bakımından Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir.)
ç) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Yukarıda belirtilen KPSS’na girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

2) SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK MÜHENDİSLERDE ARANILACAK NİTELİKLER

Mühendis olarak atanacaklarda; “Ziraat Fakültelerinin su ürünleri, su ürünleri mühendisi ( su ürünleri fakültesi mezunu olmak), tarla bitkileri, bitki koruma, zootekni ve/veya zooteknik, bahçe bitkileri, toprak, bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarım alet ve makinaları,tarım makinaları, tarımsal mekanizasyon, tarım teknolojileri, gıda, gıda mühendisi (veya mühendislik fakültelerinin gıda mühendisliği bölümlerinden mezun olmak), tarım ekonomisi, tarımsal yapılar ve sulama, süt teknolojisi, Tarım ürünleri teknolojileri, Balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinden veya bu bölümlerin alt programlarından mezun olmak.”

3) SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK VETERİNER HEKİMLERDE ARANILACAK NİTELİKLER

Veteriner Hekim olarak atanacaklarda; “Veteriner lisans programından mezun olmak.” şartı aranır.

Not: 29 Mart 2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ek “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın 3 üncü maddesinin “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) bendinin son paragrafı hükmünün tercihlerde dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi İçin: Şube Müdürü Osman YALÇINKAYA
Telefon: ( 0312) 287 33 60 / 2455> T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü DUYURU

1.GENEL AÇIKLAMA

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28 – 29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008 – KPSS lisans) sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (il/ilçelerde) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekim alınacaktır. Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2.BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1.BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmakta olup, bu bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atanmalarının yapılması mümkün bulunmamaktadır.
2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;
a) Ziraat, gıda, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı pozisyonların karşısında yer almaktadır.
b) Sağlık bakımından Mühendis veya Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)
c) KPSS’ye girmiş ve (2008-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

2.2.2.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis ve Veteriner Hekim pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adayların, http://www.osym.gov.tr/ internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak il ve ilçeler ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercilerini internet yoluyla yapacaklardır.

Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

Not: 29 Mart 2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ek “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın 3 üncü maddesinin “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) bendinin son paragrafı hükmünün tercihlerde dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi İçin: Şube Müdürü Osman YALÇINKAYA
Telefon: ( 0312) 287 33 60 / 2455

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan ilan ve duyurular şu şekilde:

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28 – 29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (2008 – KPSS LİSANS) sonuçlarına göre, Bakanlık taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde İl/İlçelerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekim alınacaktır.

1) SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEKLERDE ARANILACAK GENEL ŞARTLAR

a) Ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartlara haiz olmak.
b) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki Genel ve Özel şartlar kenar başlıklı “A) Genel şartlar başlığı altında düzenlenen (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı şartlara haiz olmak.
c) Sağlık bakımından Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir.)
ç) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Yukarıda belirtilen KPSS’na girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

2) SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK MÜHENDİSLERDE ARANILACAK NİTELİKLER

Mühendis olarak atanacaklarda; “Ziraat Fakültelerinin su ürünleri, su ürünleri mühendisi ( su ürünleri fakültesi mezunu olmak), tarla bitkileri, bitki koruma, zootekni ve/veya zooteknik, bahçe bitkileri, toprak, bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarım alet ve makinaları,tarım makinaları, tarımsal mekanizasyon, tarım teknolojileri, gıda, gıda mühendisi (veya mühendislik fakültelerinin gıda mühendisliği bölümlerinden mezun olmak), tarım ekonomisi, tarımsal yapılar ve sulama, süt teknolojisi, Tarım ürünleri teknolojileri, Balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinden veya bu bölümlerin alt programlarından mezun olmak.”

3) SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK VETERİNER HEKİMLERDE ARANILACAK NİTELİKLER

Veteriner Hekim olarak atanacaklarda; “Veteriner lisans programından mezun olmak.” şartı aranır.

Not: 29 Mart 2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ek “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın 3 üncü maddesinin “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) bendinin son paragrafı hükmünün tercihlerde dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi İçin: Şube Müdürü Osman YALÇINKAYA
Telefon: ( 0312) 287 33 60 / 2455> T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü DUYURU

1.GENEL AÇIKLAMA

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 28 – 29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2008 – KPSS lisans) sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (il/ilçelerde) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis ve Veteriner Hekim alınacaktır. Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2.BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

2.1.BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmakta olup, bu bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atanmalarının yapılması mümkün bulunmamaktadır.
2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;
a) Ziraat, gıda, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı pozisyonların karşısında yer almaktadır.
b) Sağlık bakımından Mühendis veya Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)
c) KPSS’ye girmiş ve (2008-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

2.2.2.Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek Mühendis ve Veteriner Hekim pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak.

Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adayların, http://www.osym.gov.tr/ internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak il ve ilçeler ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercilerini internet yoluyla yapacaklardır.

Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

Not: 29 Mart 2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ek “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın 3 üncü maddesinin “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) bendinin son paragrafı hükmünün tercihlerde dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi İçin: Şube Müdürü Osman YALÇINKAYA
Telefon: ( 0312) 287 33 60 / 2455

124 thoughts on “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Alımları

  1. A Number Of variables influence the costs of automobile insurance policy. Some are unquestionably valid. Some, Quotes Chimp consider, aren’t. Conserving that discourse for later (notice site 12 3), the next concerns would be the variables insurance providers examine when they pinpoint the premium you are going to spend.

  2. Iyi gfcnler,bit 5 ay f6nce kf6pegimiz ve iki kedimiz ile aldmynaaan geldik ve geri df6nmek istiyoruz.Ne yazikki hayvanlarimizin titerini unutmusuz ineleri falan hepsi var.bu titer testinden sonra 3 ay bekleme varmis.Mecbur kalirsak belki(hic istemiyoruz)3 ay burda konaklamalari lazim yani iki ev kedisi(disari cikmazlar,sade kapali bahceye)Birde kf6pegimiz zamanlari dolana kadar yani 2-3 ay biryerde(rahat bir yerde)kalabilirlermi ve fccreti ne olur.saygilartuncay Kozan

  3. Su Ürünleri Mühendisliğinden mezunum Kpss den 84 puan aldım personel alımlarınız hangi tarihte baslayacak bildirebilir misiniz

Bir Cevap Yazın