Adalet Bakanlığı Mübaşir Alımları 2015

Adalet Bakanlığı Mübaşir Alımları 2015Adalet Bakanlığı, 813 mübaşir alımı detayları açıklandı… 2015 Yılı Adalet Bakanlığı Mübaşir alım ve başvuru şartları detayları burada…

Adalet Bakanlığından

1) Adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere;

a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere toplam 798 sözleşmeli mübaşir,

b) EK-1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve yardımcı hizmetler sınıfında bulunan 7-13 dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 15 kadrolu mübaşir,

Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilan edilen kadro sayısının 10 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (KPSS- 2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,( 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel şartlar:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1/A ve EK-1/B listelerde gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi:

Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Sınav yeri:

Bakanlıkça uygun görülen EK-1/A ve EK-1/B listelerde belirtilen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

8) Sözlü sınav tarihi ve saati:

16 Mart 2015 Pazartesi günü saat 09:00’da,sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

ç) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

d) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen Adalet Komisyonlarını gösteren EK-1/A ve EK-1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

NOT:

1) Kadrolu mübaşirlik sınavına başvuran adaylar aynı komisyon içerisinde yapılacak sözleşmeli mübaşirlik sınavına, sözleşmeli mübaşirlik sınavına başvuran adaylar aynı komisyon içerisinde yapılacak kadrolu mübaşirlik sınavına başvurabileceklerdir.

Ancak, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik için açılan sınavlara başvuracak adaylar; destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, teknisyen pozisyonları ile kadrolu şoförlük, kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği sınavlarına başvuramayacaklardır.

2) Sözleşmeli mübaşir ve kadrolu mübaşir sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyon ve kadrolara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

EK-1/A: Sözleşmeli mübaşir pozisyonları için sınav izni verilen yerler EK-1/B: Kadrolu mübaşir için sınav izni verilen yerler EK-2 : Başvuru Formu

İş ilanının tam metni için tıklayınız.

TCDD 773 Personel Alımı iş başvurusu 2015

TCDD 773 Personel Alımı iş başvurusu 2015Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğüne Bağlı işyerleri ve işletmeler için yeni personel alımı yapılacaktır. Belirsiz süreli (daimi) çalıştırılmak üzere sözleşmeli 773 işçi, personel, eleman alımı yapılacaktır.

302 Makinist – Tren (Makinist İşçiliği)

82 Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörlüğü,

162 Tren Teşkil İşçiliği,

79 Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı (Yol Bakım Onarım İşçiliği),

22 Elektrikçi (Genel) – (Elektrikçilik),

26 Elektronik İşçisi (Tren),

3 Raylı Sistemler Bakım Onarımcısı (Mekanik Elektrikli Sinyal Uzaktan Kumanda İşçiliği),

19 Mekanik Bakım ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) – (Mekanik Vasıta Tesis ve Cihaz Tamirciliği),

10 Yüksek Gerilim Sistemcisi (Yüksek Gerilim Tesisat İşçiliği),

68 Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG) – (Mekanik Vasıta Operatörü) sanat kollarında toplam 773 işçi alınacaktır.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 29/12/2014 tarihinde ilan edilecek ve 10 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar TCDD web sitesinde yayınlanacaktır.

İşi kapmanın formülü: pozitif olmak!

İşi kapmanın formülü: pozitif olmak!Yeni bir iş görüşmesi mi yapacaksınız? Ancak işi alıp alamama noktasında tereddütleriniz var… Kendinizden emin duruşunuz ve pozitif olmanız ile artı puanlarla tercih edilme sebebi olmanızın formülünü açıklıyoruz…

Araştırmalar pozitif kişilerin iş görüşmelerinde daha başarılı olduğunu, hatta işlerindeki ilk yıllarında daha rahat terfi aldığını ortaya koyuyor.

İş arama sürecinin yıpratıcı olduğunu biliyoruz. Başvurmak, mülakatlara katılmak, yanıt beklemek, binlerce kişinin arasından sıyrılmaya çalışırken hayal kırıklığı yaşamak, tüm bunlar hiç kolay değil. Ancak içinde bulunduğunuz durumun moralinizi bozmasına ve umudunuzu kaybettirmesine asla izin vermeyin çünkü umut ve pozitif düşünce kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığında etkili olduğu kadar, iş görüşmelerinde ve iş yaşamında da bire bir etkili.

Başarıya ulaşmada birebir etkili
National Bureau of Economic Research tarafından ortaya koyulan bir araştırma; optimist kişiliklerin iş görüşmelerinde başarıyı daha kolay yakaladığını ortaya koyuyor. MBA öğrencileri arasında uygulanan araştırmaya göre, iş arama sürecinde pozitif tutum içinde olan adaylar, işe kabul edilmede öne çıkmayı başarıyor. Araştırmanın ikinci aşaması ise MBA öğrencilerinin işe girdikten sonraki ilk iki yılına odaklanıyor ve optimist katılımcıların optimist olmayanlara oranla daha çok ve daha çabuk terfi almış oldukları görülüyor. Araştırmanın ilginç bir diğer sonucuna göre de pozitif düşünen MBA öğrencileri; iş arama dönemlerinde çok fazla hırslı olmuyor, hatta diğer adayların önüne geçecek hamlelerde bulunmuyor, çok fazla pozisyona başvurmuyor; çünkü daha iyisini yapacağına ve bulacağına dair kendisine inanıyor, ayrıca ilk işinde alacağı maaşın da daha yüksek olacağını düşünüyor. Uzmanlar optimist kişiliklerin sorun çözmede, yeni yöntemler denemede ve gerektiğinde harekete geçmekte çok daha başarılı olduğunu söylüyor, tüm bunların kişinin kendisini gerçekleştirmesinde ve başarıya ulaşmasında birebir etkili olduğunu önemle dile getiriyor.

Pozitif olmak neler kazandırıyor?
· Okul hayatı sonrasında iş ararken kendinize olan güveninizi kaybetmemenize yardımcı oluyor. Dolayısıyla iş görüşmelerinde başarı oranı yükseliyor.
· İş arama sürecinin olmazsa olmazları ret cevabı alma ya da geri aranmama karşısında sabırla devam edebilme ve sonunda istedikleri işi alma konusunda motivasyon sağlıyor.
· Pozitif tavır, kişinin daha başarılı olacağına; yüksek bir maaş ve mevki alacağına olan inancını desteklediği için optimistler daha çabuk terfi alıyor. Kendilerini geriletecek düşüncelere sahip olmadıkları ve durup kendilerine üzülmek yerine başarı için çalıştıkları, çözüm aradıkları için yükselmekte bir sıkıntı yaşamıyorlar.
· Grup çalışmalarında ve problem çözmede rakiplerinden daha pratik davranıyorlar.

Nasıl pozitif olurum?
Tabii ki sadece pozitif olmak istenilen pozisyonu ya da başarıyı getirmeyebilir. Bir pozisyonu kaybetmenizin ya da terfi almamanızın pek çok farklı nedenleri olabilir. Ancak uzmanlar yardımının büyük olacağı konusunda hem fikir. Peki nasıl daha optimist ve pozitif bir tutum içinde olmayı başarabiliriz? Sakin davranmak, başarmak istediklerinize odaklanmak ve bunları yapabilecek kapasiteye sahip olacağınızı düşünmek pozitifliğin ilk adımı. Bu konuda bir uzmandan yardım almayı da deneyebilirsiniz. Eğer tamamen pesimist ve olumsuz düşünen bir yapınız varsa, özellikle iş hayatında biraz rol yapmanın ve daha pozitif bir imaj çizmenin de zararı yok. Etrafınıza karşı biraz daha pozitif görünmeye, özellikle mülakatlarda olumlu yanlarınızı ortaya çıkarmaya çalışın.

Kaynak: http://www.kariyer.net/kariyer-rehberi/pozitif-ol-isi-kap/

AnadoluBank Personel Alımları iş başvurusu

AnadoluBank Personel Alımları iş başvurusu 2015Son dönemde yıldızı oldukça parlamaya başlayan AnadoluBank bu büyüme hızını kaybetmek istemiyor. 2015 yılında açılacak olan yeni şubeler için personel alımı yapacak olan AnadoluBank; yeni mezun, deneyimli, deneyimsiz personel alımları yapıyor. İş başvurusunda bulunmak için acele edin…

Yeni mezunsanız Anadolubank’ta bankacılık kariyerinize Yönetmen Yardımcısı, Uzman Yardımcısı veya Müfettiş Yardımcısı olarak 3 farklı başlangıç yapabilirsiniz.

YÖNETMEN YARDIMCISI

Genel Yetenek testi, kişilik envanteri ve mülakat süreci sonrası yapılan değerlendirme ile seçilirler. Şubelerimizde veya Genel Müdürlüğümüzde yetiştirilmek üzere işe alınan, üniversite mezunu adaylar Yönetmen Yardımcısı III unvanıyla ilk adımı atarlar. Şubelerimizde görev yapmak üzere alınan yeni mezunlar Operasyon servisinde Gişe Asistanı olarak görevlerine başlarlar. İşin mutfağında Operasyon servisinde Gişe Asistanlığı ile başlayacak ve bankamızın yöneticilik pozisyonlarına kadar uzayacak olan kariyer yolculuğu, ağırlıklı olarak şubelerimizin Pazarlama bölümlerinde devam eder.
UZMAN YARDIMCISI:

Bankamızca açılan Management Trainee (MT) sınavlarında başarılı olan adaylar, Şubelerimizde veya Genel Müdürlüğümüzde yönetici adayı olarak yetiştirilmek üzere Uzman Yardımcısı olarak görevlerine başlarlar. MT olarak işe alınacak adaylarda İngilizce bilme şartı vardır. MT sınavında İngilizce ve Genel Yetenek testi yapılır. Sınavda başarılı olanlara kişilik envanteri uygulanır ve mülakat sürecine dahil olurlar.
MÜFETTİŞ YARDIMCISI:

Bankamızca açılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarında başarılı olan adaylar, Müfettiş Yardımcısı veya Teknik Denetçi Yardımcısı olarak görevlerine başlarlar. Müfettiş yardımcılığı sınavında adaylar İngilizce, genel yetenek, genel kültür, iktisat ve hukuk konularından sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olanlara kişilik envanteri uygulanır ve mülakat sürecine dahil olurlar.

Kamuya 74 Bin yeni personel alımı yapılacak

Kamuya 74 Bin yeni personel alımı yapılacakTBMM’de bütçe görüşmelerinde söz alan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek yıl kamuya 74 bin personel alınacağını açıkladı.

Bakan Şimşek şunları ifade etti:

“2015 yılında onaylayacağınız bütçeyle toplam 74 bin kamuya personel alınması noktasında Meclis olarak olanak sağlayacaksınız. Bunun yaklaşık 34 bini otomatik olarak gelen, yani doktor, hakim, polis gibi… Geriye 40 bin kişi kalacak. Yılın başında ilgili bakanların ihtiyaçları da dikkate alınarak başbakana sunacağız ama şimdiden şu bakanlığa bu kadar kadro vereceğim demem doğru olmaz. başbakana sunacağız.”

2015 yılı personel alımına ilişkin tüm detayları sayfamızdan takip edebileceksiniz.