Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeci Alımı

bursa-itfaieBursa Büyükşehir Belediyesi KPSS sınavdan en az 50 puan almış olan 50 kişiyi sınavla işe alacak. İtfaiye eri eksikliğini gidermeye çalışan Büyükşehir belediyesinde ki bu fırsatı kaçırmayın…

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. , 16. ve 17 nci maddelerine bu yönetmeliğin 11 Nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklerine göre Başkanlığımızda münhal bulunan ve aşağıda sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına merkezi Sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Son başvuru tarihi olan 16/04/2010 tarihi itibariyle 30 yaşını (16/04/1980 ve sonrası
doğumlu olanlar) doldurmamış olmak,
5) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
6) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında(+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.
7) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen puan türleri itibari ile 100 tam puan üzerinden ön lisans mezunu adaylarda KPSSP93 türünde en az 50, Lise,Meslek lisesi veya dengi okul mezunu adaylarda ise KPSSP94 türünde en az 50 puan almış olmak,
8) Eğitim durumu itibarıyla :
a) G.İ.H. sınıfı 8. dereceli 5 adet İtfaiye Eri kadroları için Meslek Yüksek Okulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünden,(Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)
b) G.İ.H. sınıfı 10. derece 45 adet İtfaiye Eri kadrosu için Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul mezunu olmak,
9) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

BAŞVURU SÜRESİ : 15/ 04/2010 Perşembe günü başlayıp 16/04/ 2010 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. ( Mesai saati bitiminde sırada olan adaylar bitene kadar kayıt alınacaktır.)

BAŞVURU ŞEKLİ : Başvurular şahsen Büyükşehir Belediyesi Acemler yerleşkesinde ( Sıra-
meşeler Mah. Avrupa Konseyi Cad. No:6/21 Osmangazi / BURSA) Müracaat bürosuna yapı-
lacak olup, posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sınava
müracaat eden adaylar müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit
bölümünü aynı yerde bulunacak olan kurumumuz görevlisine onaylatacaklardır. Boy ve kilo
tespit formu onaylı olmayan adayların müracaatı kabul edilmeyecektir.
Başvurusunu yapan adaylar kendileri için düzenlenen sınav giriş belgesi 28/04/2010 günü
mesai saatleri içinde aynı yerden verilecek olup, sınav giriş belgesi sınava müracaat eden adayın
kendisine (kimliklerini ibraz etmeleri istenecek)verilecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nite-
likleri uygun olmadığı sonradan tespit dilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınma-
yacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1) Aday tarafından doldurulacak olan başvuru formu ( Boş başvuru formu örneği Belediye-
mizden temin edilecek veya http://www.bursa.bel.tr/ adresinden indirilecektir.)
2) KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir) (Sınav sonuç belgesi olarak internet çıktısı getiren adayların belgelerini ÖSYM İl Sınav Yöneticisi bürosundan onaylatmaları gerekmektedir.)
3) T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
4) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.
5) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi(aslı ibraz edilecektir)
6) Sabıka kaydı, askerlikle ilişiği olmadığı ve görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan alınacaktır.

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN AÇIKLANMASI :

KPSS başarı puan sırasına göre sınava çağırılacak adayların listesi 26/ 04/ 2010 pazartesi günü http://www.bursa.bel.tr/ internet sitesinde yayınlanacaktır.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav 05/ 05/ 2010 Çarşamba günü Saat 09.00 da Bursa Büyükşehir Belediyesi AKOM (Afet Koordinasyon Merkezinde Küçük Balıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı No:195 Osmangazi /BURSA) adresinde sözlü ve ayrıca dayanıklılık sınavı şeklinde yapılacaktır. Çağırılan adayların sınavları 05/05 /2010 Çarşamba günü bitirilemediği taktirde 06/07/ Mayıs 2010 tarihlerinde devam edilecektir

SÖZLÜ SINAV KONULARI
1) Belediye itfaiye yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,
2) T.C.Anayasası
3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
4) 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu,
5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

Not: Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Ayrıca adayların yanlarında eşofman ve spor ayakkabısı bulundurmaları gerekmektedir.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati adaylara sınava giriş belgesinde ve Belediyemizin http://www.bursa.bel.tr/ adresinden duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme , komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.
2) Sözlü sınav komisyonu , sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere , İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.
3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile http://www.bursa.bel.tr/ internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.
5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içende başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

2 thoughts on “Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeci Alımı

  1. ben mehmet sumbul 1991 dogumlu konyada yasıyorum itfaye kurs belgem var beledıyenızde calısmak ıstıyorum gerenı yapılmsını arz ederım telefonu 0538 264 48 97

Bir Cevap Yazın